full
color
#d9d9d9
http://incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://incd.ro/
#26ade4
style3
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC

Auditori Energetici

AUDITORI

ANUNŢ

        Rezultatele obţinute la proba scrisă a examenului de auditori energetici pentru clădiri, gradul I şi II, susţinut în data de 25 noiembrie 2015, se vor publica pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în data de 03 decembrie 2015, după validarea rezultatelor testelor de către membrii comisiilor de examinare.

 

 DATA

27.11.2015

 


Raspuns examen grila gradul I

Download (PDF, 110KB)

 


Raspuns examen grila gradul II

Download (PDF, 96KB)


 • Anunt important

   

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

   

  A N U N Ţ    D E    P A R T I C I P A R E

  1. În perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2015 se organizează examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri pentru gradul profesional I şi gradul profesional II, specialitatea construcţii şi instalaţii.

  Examenul constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum şi în susținerea unui interviu de către candidații care au promovat proba scrisă.

  2. Pentru sesiunea noiembrie-decembrie 2015, s-au luat în considerare cererile candidaţilor înregistrate la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) până la data de 31.10.2015 (inclusiv) şi care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de reglementarea tehnică “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” aprobat prin Ordinul MDRT nr.2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Bibliografia specifică este afişată la adresele de site-uri:
    · Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:  www.mdrap.ro, la secţiunea construcţii → atestări tehnico-profesionale → auditori energetici, subsecţiunea →  bibliografie;
    · INCD “URBAN-INCERC Bucureşti”: www.incd.ro, secţiunea → auditori energetici.
  4. Proba scrisă constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări din bibliografia specifică, în vederea evaluării cunoştinţelor referitoare la performanţa energetică a clădirilor.
    4.1 Proba scrisă se desfășoară în data de 25 noiembrie 2015, începând cu ora 12.00, la sediul INCD “URBAN-INCERC” București, Șos. Pantelimon, nr.266, sector 2, Bucureşti, tel. 021/255.22.40. (centrală) interior 271, e-mail: auditori_en@incd.ro;
    4.2 Lista candidaţilor, programaţi pentru proba scrisă din data de 25 noiembrie 2015, se afişează la adresele de site-uri prevăzute la pct.3, începând cu data de 10 noiembrie 2015;
    4.3 Candidații sunt invitați să se prezinte la sediul INCD “URBAN-INCERC” București, începând cu ora 10.00, pentru repartizarea pe săli şi stabilirea identităţii prin verificarea actelor de identitate (carte de identitate sau paşaport), în valabilitate;
    4.4 Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute;
    4.5 Rezultatele la proba scrisă se afișează pe data de 27 noiembrie 2015, la adresele de site-uri prevăzute la pct.3;
    4.6 Candidații care întrunesc minim 16 puncte la proba scrisă urmează să susțină interviul, în perioada 2-10 decembrie 2015; odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă se afişează şi programarea interviului, la adresele de site-uri prevăzute la pct.3.
   
  5. Interviul constă în prezentarea şi susţinerea de către fiecare candidat a proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate, precum şi în întrebări din bibliografia specifică.
    5.1 Pentru gradul profesional I, candidatul va prezenta:
      · analiza termică şi energetică a unei clădiri nerezidenţiale;
      · certificatul de performanţă energetică al clădirii nerezidenţiale (inclusiv anexele -Fişa de analiză termică şi energetică” şi “Informaţii privind clădirea certificată”);
      · auditul energetic al clădirii nerezidenţiale, cuprinzând soluţiile şi pachetele de măsuri tehnico-economice pentru obţinerea economiei de energie, cuantificate fizic şi valoric, inclusiv durata de viaţă a soluţiilor de modernizare şi durata de recuperare a investiţiilor.
    5.2 Pentru gradul profesional II, candidatul va prezenta:
      · analiza termică şi energetică pentru un bloc de locuinţe şi pentru un apartament din blocul de locuinţe;
      · certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi pentru un apartament din blocul de locuinţe (inclusiv anexele -Fişa de analiză termică şi energetică” şi “Informaţii privind clădirea certificată”);
      · soluţiile recomandate la nivelul unui bloc de locuinţe şi la nivelul unui apartament, pentru reducerea costurilor cu energie prin îmbunătăţirea performanţei energetice.
   
  6. Comisiile de examinare se constituie din cadre universitare – profesori/conferenţiari – şi un membru reprezentant MDRAP, atestaţi auditori energetici pentru clădiri grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii şi sunt aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    6.1 Membrii comisiei de examinare, în urma interviului, deliberează și hotărăsc admiterea/respingerea motivată a fiecărui candidat, completând și semnând, în acest scop, Fișa de examinare a candidatului”;
    6.2 Hotărârea comisiei de examinare se ia cu votul a minimum 2/3 din membrii comisiei, în care trebuie să se regăsească votul preşedintelui/vicepreşedintelui şi al reprezentantului desemnat de MDRAP în comisie.
  7. Rezultatele examenelor de atestare ca auditori energetici pentru clădiri (proba scrisă şi interviul) se afişează în data de 10 decembrie 2015, la adresele prevăzute la pct.3.
   
  8. Candidaţii care nu au promovat proba scrisă sau interviul pot formula contestaţie, motivată.
  · contestaţia se înregistrează la registratura generală a MDRAP, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatului la adresele prevăzute la pct.3;
  · contestaţia se soluţionează, în termen de 30 zile de la înregistrarea acesteia.
   
  9. Pe tot parcursul desfășurării probei scrise și a interviului, candidații sunt obligați să dețină și să prezinte, la cererea reprezentantului  organizatorului INCD “URBAN-INCERC”, actul de identitate.
  10. Este interzisă utilizarea oricărei aparaturi/echipamente/mijloace de comunicare electronice în timpul examenului (proba scrisă şi interviu).
  11. Orice încercare şi sub orice formă de fraudare a examenului (proba scrisă şi interviu) va fi sancționată prin eliminarea candidatului din examen.
   
  12. INCD “URBAN-INCERC” Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul MDRT nr.2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare, asigură funcţionarea secretariatului tehnic pentru comisiile de examinare şi logistica organizării examenului de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, sesiunea noiembrie-decembrie 2015, răspunzând, în principal, pentru:
    · verificarea documentelor cuprinse în dosarele solicitanţilor şi întocmirea fişelor individuale de examinare a candidaţilor eligibili, precum şi convocarea acestora;
    · semnarea convenţiilor cu membrii comisiilor de examinare, numiţi prin Ordinul MDRAP nr.757/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, cu modificările şi completările ulterioare;
    · organizarea examenului de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, la sediul INCD “URBAN-INCERC” București, Șos. Pantelimon, nr.266, sector 2, Bucureşti, tel. 021/255.22.40. (centrală) interior 271, e-mail: auditori_en@incd.ro;
    · asigurarea desfăşurării exemplare, inclusiv a securizării sălilor în care se va desfăşura examenul de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri (proba scrisă şi interviu);
    · afişarea la adresele prevăzute la pct.3, a datelor şi informaţiilor referitoare la programarea şi rezultatul examenului de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri (proba scrisă şi interviu);

   


 • Certificatele de performanţă energetică împreună cu anexele aferente se vor transmite electronic la adresa hp@incerc2004.ro în termen de maximum 30 de zile de la întocmirea acestora.Lista auditorilor atestati

Examen atestare auditori energetici

Prelungirea dreptului de practica
Intrebari frecvente

 1. Ce trebuie să fac dacă mi-am pierdut certificatul de atestare şi/sau legitimaţia aferentă?

 

Extras din Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”:

 

Art. 42. – In situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi dovada achitării în contul INCD URBAN-INCERC a tarifului pentru editarea duplicatelor documentelor

 

Tariful pentru editarea duplicatelor este de 150 lei conform DECIZIei Nr. 24 / P/ din 01.02.2011 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC (se poate descarca), sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.

 

 1. Ce se întâmplă cu dosarul meu dacă nu reuşesc să trec examenul?

 

SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare :Art. 40. – Dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare se restituie solicitanţilor de către secretariatul tehnic, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

 

(3) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare poate înregistra o nouă cerere pentru înscriere la examenul de atestare, însoţită de documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, după o perioadă de minimum 6 luni de la data nepromovării examenului.”


Lista auditorilor atestati

Examen atestare auditori energetici

Prelungirea dreptului de practica

Intrebari frecvente

 1. Ce trebuie să fac dacă mi-am pierdut certificatul de atestare şi/sau legitimaţia aferentă?

 

Extras din Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”:

 

Art. 42. – In situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi dovada achitării în contul INCD URBAN-INCERC a tarifului pentru editarea duplicatelor documentelor

 

Tariful pentru editarea duplicatelor este de 150 lei conform DECIZIei Nr. 24 / P/ din 01.02.2011 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC (se poate descarca), sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.

 

 1. Ce se întâmplă cu dosarul meu dacă nu reuşesc să trec examenul?

 

SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare :Art. 40. – Dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare se restituie solicitanţilor de către secretariatul tehnic, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

 

(3) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare poate înregistra o nouă cerere pentru înscriere la examenul de atestare, însoţită de documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, după o perioadă de minimum 6 luni de la data nepromovării examenului.”

scroll
Loading posts...
none
#26ade4
on
none
loading
#26ade4
off