PREZENTARE

Scurt istoric

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” a fost infiinţat prin Hotărarea nr.1398 din 18 noiembrie 2009, publicată in Monitorul Oficial nr.816 din 27 noiembrie 2009.

Actualul institut, denumit pe scurt, INCD URBAN-INCERC este continuatorul experienţei prestigioase a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS, precum şi a Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic – CNRRS.

Misiune

Obiectul de activitate este reprezentat de prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal:

    1. Activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicative – sectoriale şi prenormative, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare tehnologică; elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii; efectuarea de activităţi specifice de reglementare, respectiv documentări, testări, documentaţii în domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări în situ de produse şi tehnologii noi; creare de baze de date specializate;
    2. Activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal biblioteca tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
    3. Activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabrică.

 

În afara acestor activităţi, INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii, organisme a căror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, şi poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD.