SUCURSALA INCERC – BUCUREȘTI

Sucursala INCERC Bucureşti, precursor al renumitul institut INCERC, înființat în anul 1950, în prezent este cea mai mare sucursală a INCD URBAN-INCERC. Alcătuită din Secția de Cercetare Dezvoltare Inovare Construcții și Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, are o activitate complexă, care acoperă majoritatea domeniilor specifice sectorului românesc de construcţii.

Sucursala INCERC București efectuează următoarele tipuri principale de servicii:

 • Cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul construcțiilor și economia construcțiilor;
 • Dezvoltare experimentală, încercări de laborator și in situ;
 • Certificare de conformitate prin OCP și ON Laboratoare URBAN-INCERC;
 • Elaborare de Agremente tehnice pe șase grupe specializate;
 • Investigații și lucrări de asistenţă tehnică;
 • Organizarea de cursuri de formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe din sectorul construcțiilor, domeniul nZEB.

Prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, Sucursala INCERC București își desfăşoară activitatea în următoarele domenii de competență și interes:

 • Determinarea/verificarea în condiții de laborator și/sau in situ a performanțelor tehnice ale produselor și elementelor de construcție (beton, beton armat, oțel, zidărie, ș.a.) cu diferite domenii de utilizare (finisaje, protecții anticorozive, hidroizolaţii, termoizolații, învelitori, echipamente și produse pentru instalații aferente clădirilor);
 • Determinarea degradării construcțiilor prin coroziune și sub acțiunea factorilor agresivi de mediu (temperatură, umiditate, radiații UV);
 • Monitorizarea calității aerului în vederea protecţiei sănătăţii oamenilor şi a mediului (poluare sonoră și chimică);
 • Evaluarea performanței energetice a clădirilor;
 • Valorificarea în construcții a deșeurilor agricole și industriale;
 • Elaborarea de strategii de reducere a riscului seismic și prevenire a dezastrelor, educaţie antiseismică a populaţiei;
 • Verificarea rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii și reacţia la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii;
 • Determinarea in situ/ în laborator privind acustica în construcții (nivelul de zgomot, izolarea acustică la zgomot de impact, la zgomot aerian);
 • Determinări in situ/ în laborator specifice domeniului de geotehnică şi fundaţii;
 • Activități specifice domeniului economia construcțiilor;
 • Dezvoltarea și organizarea de cursuri de formare profesională pentru creșterea nivelului de 46 competențe din sectorul construcțiilor pentru a sprijini aplicarea tehnologiilor adecvate în domeniul nZEB, în contextul evoluției pieței în direcția implementării clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero în România

Face parte din următoarele organizaţii europene şi internaţionale:

ENBRI   – REŢEAUA EUROPEANĂ A INSTITUTELOR DE CERCETARE ÎN CONSTRUCŢI

EOTA   – ORGANIZATIA EUROPEANA PENTRU AGREMENTE TEHNICE (membru observator)

UEAtc   – UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII

WFTAO – FEDERAŢIA MONDIALĂ A ORGANIZAŢIILOR PENTRU AGREMENTE TEHNICE

IAFOR – THE INTERNATIONAL ACADEMIC FORUM

EUROPA – MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Proiecte naționale - Programul Nucleu 2019 - 2022

PN 19 33 01 01: CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII SPAȚIULUI CONSTRUIT, CU GENERARE SEMI-AUTOMATĂ A HĂRȚILOR PGA PROVENITE DIN ACȚIUNI SEISMICE  SAU ALTE SURSE VIBRATORII ȘI EVALUARE RAPIDĂ A VULNERABILITĂȚII CLĂDIRILOR INSTRUMENTATE, CAMPANIE DE INSTRUMENTARE SEISMICĂ A INCD URBAN-INCERC 

1) Faza 3/2019: Studii privind identificarea şi achiziţia echipamentelor adecvate monitorizării (termen de incheiere a fazei 12 septembrie 2019)

2)Faza 2/2019: Cercetări privind identificarea şi implementarea sistemului de transfer al datelor seismice:  conectare on-line pentru echipamentele reţelei (termen de incheiere a fazei 30 octombrie 2019)

3) Faza 1/2019: Analiza amplasamentelor actuale, a funcţionalităţii şi rolului reţelei seismice pentru cutremure puternice (termen de incheiere a fazei 09 decembrie 2019)

4) Faza 4/2019: Studiu de caz:  monitorizarea seismică permanentă a unor clădiri, în Bucureşti sau în teritoriu. Etapa 1 (termen de incheiere a fazei 09 decembrie 2019)

5) Faza 8/2021: Studiu de caz: monitorizarea seismică permanentă a unor clădiri în București sau teritoriu. Etapa 2 (termen de incheiere a fazei mai 2021)

6)Faza6/2021:Evaluarea vulnerabilităţii clădirilor instrumentate/monitorizate, cu identificarea efectului de interacţiune clădire-teren. Etapa 1 (termen de incheiere a fazei 31 iulie 2021)

7) Faza 7/2021: Campanie de instrumentare seismică a unor clădiri publice (imobile aparținând INCD-urilor la nivel național). Etapa 1 (termen de incheiere a fazei 30 octombrie 2021)

8) Faza 5/2021: Studii privind identificarea si achiziția softurilor dedicate monitorizării  (termen de incheiere a fazei decembrie 2021)

9) Faza 12: Achiziţia, stocarea şi prelucrarea datelor din acţiuni seismice  sau alte surse vibratorii obţinute în perioada 2019-2021 (termen de incheiere a fazei 14 martie 2022)

10) Faza 10: Automatizarea sistemului de monitorizare seismică permanentă. Conceptul de centru de date la nivelul INCD URBAN-INCERC (termen de incheiere a fazei 14 iunie 2022)

11) Faza 9: Evaluarea vulnerabilităţii clădirilor instrumentate / monitorizate, cu identificarea efectului de interacţiune clădire-teren. Etapa 2 (termen de incheiere a fazei 14 septembrie 2022)

12) Faza 11: Campanie de instrumentare seismică a unor clădiri publice (imobile aparţinând INCD urilor la nivel naţional). Etapa 2 (termen de incheiere a fazei 8 decembrie 2022)

PN 19 33 03 01: CERCETĂRI PENTRU REALIZAREA CONFORTULUI ACUSTIC ŞI TERMIC ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR, UTILIZÂND UN INSTRUMENT INOVATIV DE ALEGERE A STRUCTURILOR OPTIME DE ELEMENTE DE CONSTRUCŢII, DIN MATERIALE CLASICE VERSUS MODERNE

Subfaza 1.1/2019: Studiu documentar privind stadiul actual general, pe plan naţional şi internaţional, privind soluţiile de realizare a confortului acustic şi termic, în interiorul clădirilor cu diferite destinaţii din zone stradale urbane    

Subfaza 1.2.1/2019: Cercetari si analize privind fenomene fizice, de acustică tehnică, specifice în clădiri şi zone urbane

Subfaza 1.2.2/2019: Cercetari si analize privind fenomene fizice, de termotehnică, specifice în clădiri şi zone urbane

Faza 2/2019: Cercetări privind elaborarea unei sinteze a tipurilor de materiale şi produse de construcţii, soluţii de materiale clasice vs soluţii moderne inovative, bio-eco-verzi şi faţade verzi, folosite pentru elemente de construcţii şi instalaţii. Cercetări experimentale privind determinarea caracteristicilor acustice şi termotehnice, ale unor materiale şi produse ecologice-verzi

Faza 3/2019: Studii şi cercetări experimentale privind determinarea caracteristicilor acustice şi termotehnice, ale unor materiale şi produse moderne ecologice şi reciclabile, ce pot fi folosite pentru elemente de construcţii şi instalaţii

Faza 4/2020: Studii şi cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind caracteristicile acustice şi  termotehnice, ale unor materiale și produse moderne ecologice-verzi, ecologice şi reciclabile, ce pot fi folosite pentru elemente de construcții și instalații

Faza 5/2020: Studii şi cercetări experimentale (in situ si in laborator) pentru evaluarea performanţelor termotehnice şi acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii opace, moderne.

Subfaza 6.1/2020: Studii şi cercetări experimentale (in situ si in laborator) pentru evaluarea performanţelor acustice şi termotehnice ale unor tipuri, moderne, de elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace)(1)

Subfaza 6.2/2020:  Studii şi cercetări experimentale (in situ si in laborator) pentru evaluarea performanţelor acustice şi termotehnice ale unor tipuri, moderne, de elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace)(2)

Faza 7/2020: Model de calcul matematic multiparametric (algoritm, schemă logică) de apreciere a izolării acustice a elementelor de construcţii de faţadă, moderne, compuse din parte opacă,  sau vitrată, sau din parte compusă (vitrată+opacă)

SubFaza 8.1: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii opace

SubFaza 8.2: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele termotehnice ale unor tipuri de elemente de construcţii opace

Faza 9: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele acustice și termotehnice ale unor tipuri de elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace)

Faza 10: Studii și cercetări pentru elaborarea unei Metodologii de calcul matematic (algoritm, schemă logică) de apreciere a izolării acustice a unei încăperi din clădire, cunoscând  performanţele acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii delimitatoare

SubFaza 11.1: Studii și cercetări pentru pre-elaborarea unui Instrument de calcul acustic inovant, de conformare şi alegere optimă, pentru  proiectare, a elementelor de construcţii delimitatoare ale unui spaţiu interior dintr-o clădire, cunoscând  performanţele acustice ale acestora: (1) definire a tipurilor de clădiri, a spațiilor interioare și a elementelor de construcții, la care se va aplica Instrumentul de calcul acustic inovant

SubFaza 11.2: Studii şi cercetări pentru elaborarea unui Instrument de calcul acustic inovant, de conformare şi  alegere optimă, pentru  proiectare, a elementelor de construcţii delimitatoare ale unui spaţiu interior dintr-o clădire, cunoscând  performanţele acustice ale acestora: (2) definire in softul Instrumentului de calcul acustic inovant a datelor de intrare: tipuri de clădiri, spații interioare și elemente de construcții, caracteristici acustice etc

Faza 12: Studii şi cercetări pentru Validarea experimentală în laborator, a Instrumentului de calcul acustic inovant de conformare şi  alegere optimă, pentru  proiectare, a elementelor de construcţii delimitatoare ale unui spaţiu interior dint-o clădire, cunoscând  performanţele acustice ale acestora

Faza 13: Studii şi cercetări pentru Validarea experimentală in situ, a Instrumentului de calcul acustic inovant de conformare şi  alegere optimă, pentru  proiectare, a elementelor de construcţii delimitatoare ale unui spaţiu interior dint-o clădire, cunoscând  performanţele acustice ale acestora.

 

PN 19 33 04 02: SOLUȚII SUSTENABILE PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII POPULAȚIEI ÎN CONCEPTUL INOVĂRII DESCHISE ȘI A PREZERVĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Faza 1/2019: Studiu privind stadiul actual de cunoaștere și utilizare  a deșeurilor agricole, a micro- și macrosferelor minerale și sintetice și a deșeurilor industriale , la realizarea  de ecomateriale durabile, eficiente energetic

Faza 2/2019: Cercetări privind stadiul actual al cunoașterii în domeniul asigurării sănătății și securității populației prin utilizare de materiale avansate și ecologice

Faza 3/2019: Studiu privind elaborarea de rețete de bază pentru produse de finisare/protecție cu adaos din deșeuri vegetale rezultate la obținerea uleiurilor de floarea – soarelui

Faza 4/2019: Concepere, proiectare și realizare/implementare stand experimental la scară naturală (S1) cu posibilitatea monitorizării parametrilor mediului interior și a variației degajărilor de poluanți conform unui profil prestabilit

Faza 5/2019: Studiu privind evaluarea potențialului subproduselor industriale ca materiale alternative pentru produse inovative utilizate in infrastructuri/construcții și elaborare rețete de bază pentru produse de finisare/protecție cu adaosuri din deșeuri vegetale și/sau animale

Faza 6/2020: Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecție cu adaos din deșeuri vegetale rezultate la obținerea uleiurilor de floarea soarelui. Testarea proprietăților termoizolatoare

Faza 7/2020: Concepere model matematic multiparametric pentru evaluarea confortului termic și a calității aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Activități experimentale pe suportul S1 (sezon rece)

Faza 8/2020: Valorificarea deșeurilor în industria materialelor de construcții și analize economice de tip LCA. Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecție cu adaos de deșeuri agricole, vegetale și/sau animale, cu testarea proprietăților termoizolatoare

Faza 9/2020: Creșterea complexității modelului matematic multiparametric prin integrarea unor funcții de transfer aferente poluanților uzuali. Activități experimentale pe suportul S1 (sezon cald)

Faza 10/2020: Evaluare parametrică de durabilitate și microstructurală, scenarii comparative (ante- și post-tratament) de comportament în corelare cu factorii cauzali în diferite condiții de mediu. Elaborarea de sisteme multistrat de finisare/protecție cu adaosuri mixte din deșeuri agricole (vegetale, animale), ș.a. Testarea proprietăților termoizolatoare

Faza 11/2021: Intervalidare numerică preliminară a modelului matematic multiparametric  pentru evaluarea confortului termic și a calității aerului interior

Faza 12/2021: Cercetări experimentale pentru elaborarea de produse/sisteme de finisare cu adaosuri din deșeuri agricole, ș.a., cu potențial de protecție a construcțiilor la factori agresivi/corozivi de mediu. Analiza impactului economic al introducerii pe piață de noi tipuri de materiale eco-durabile, cuantificarea incertitudinilor

Faza 13/2021Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de finisare/protecție cu adaosuri din deșeuri agricole ș.a, la solicitări agresive de mediu simulate în condiții accelerate de laborator (rezultate parțiale)

Faza 14/2021: Concept, dimensionare, proiectare și realizare Stand experimental (S2), pentru evaluarea emisiilor din materiale și structuri complexe de construcții

Faza 15/2021Studiu privind durabilitatea materialelor inovatoare de finisare/protecție cu adaosuri din deșeuri agricole ș.a, la acțiunea factorilor de mediu „in situ” și în condiții accelerate de laborator (rezultate finale). Evaluarea strategiilor de transfer tehnologic de tip „know-how” către mediul privat pentru promovarea produselor innovative

Faza 16/2022: Validare experimentală model matematic multiparametric pentru evaluarea confortului termic și a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Cercetări experimentale pe suportul S2 pentru stabilirea profilului de emisie a poluanților degajați de diferite materiale și structuri complexe

Faza 17/2022: Cercetări privind caracteristicile de izolare termică a sistemelor de finisare/protecție cu adaosuri din deșeuri agricole ș.a, ulterior acțiunii factorilor agresivi/corozivi de mediu

Faza 18/2022: Definirea și configurarea unor elemente de proiectare a unui algoritm tehnologic eco-sustenabil de valorificare a nano-materialelor și subproduselor industriale

Faza 19/2022: Instrument inovativ de lucru (model matematic multiparametric validat experimental) care să contribuie la asigurarea unui mediu construit sănătos. Inițierea unui serviciu inovator de evaluare a calității aerului interior

Faza 20/2022: Sinteza cercetărilor privind materialele inovatoare cu adaos din deșeuri. Principii de bază privind realizarea, condiții și domenii de utilizare recomandate. Ghid de bune practici privind valorificarea eficientă a deșeurilor industriale

 

Contractul de Grant nr. 101051621-2021/RO/PPP – COLECTAREA DE DATE PRIVIND PARITATEA PUTERII DE CUMPARARE 2022. Servicii în vederea realizării unei anchete de colectare a prețurilor medii anuale pentru 7 obiective de construcții din cadrul modulului Construcții 2022”, 

 

Programe europene în domeniul eficienței energetice și a riscului seismic

„Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” cod MySmis 127562 / cod SIPOCA 606

 

Proiectul, implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in calitate de beneficiar https://www.mdlpa.ro/pages/proiectpoca, este realizat in parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-INCERC” si cu sprijinul Bancii Mondiale in baza Acordului de prestari servicii de asistenta tehnica rambursabile. Cercetatorii din INCD URBAN-INCERC participa la evaluarea materialelor pe cele doua domenii specific, respectiv eficienta energetica si reducerea riscului seismic.

Început la data de 23.05.2019, proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.

Scopul proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii de planificare strategica si operationala a MDRAP, in vederea indeplinirii obligatiilor europene privind eficienta energetica si a eficientizarii actiunilor ministerului in domeniul riscului seismic.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt:

 • o strategie nationala de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, elaborata;
 • instrumente de monitorizare a tintelor si de raportare corecta si in termen la Comisia Europeana conform obligatiilor referitoare la eficienta energetica, realizate;
 • legislatie privind programul de finantare a reducerii riscului seismic, revizuita, incluzand o strategie nationala de reducere a riscului seismic si un mecanism de monitorizare a programului de finantare, optimizat;
 • instruirea a 25 persoane din cadrul MDRAP avand cunostinte si abilitati imbunatatite in domeniul eficientei energetice si riscului seismic si a 10 persoane din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – raportat la atributiile specifice privind riscul seismic si cele privind eficienta energetica – pentru dobandirea de cunostinte si abilitati imbunatatite in domeniul eficientei energetice si riscului seismic.

 

Programe europene în domeniul performanței energetice:

iBROAD2EPC: Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock

iBRoad2EPC reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unor sisteme performante de evaluare a eficienței energetice și de îmbunătățire a practicilor de certificare, promovând integrarea elementelor de tip „Building Renovation Passport” (Pașaport de Renovare a Clădirii) în sistemele de certificare tip ”EPC” (CPE – Certificat de Performanță Energetică). Bazându-se pe rezultatele proiectului anterior iBRoad (2017-2020) care a dezvoltat, testat și livrat un model de „Building Renovation Passport” menit să sprijine proprietarii de case unifamiliale, furnizând totodată soluții și recomandări personalizate pentru sprijinirea unui proces de renovare profundă printr-o abordare de tip ”pas-cu-pas”, iBRoad2EPC își propune să faciliteze integrarea conceptului de ”Building Renovation Passport” cu ”EPC” și să extindă formatul și domeniul de aplicare comun al acestora pentru a lua în considerare caracteristici suplimentare și a deveni aplicabile și în clădirile multifamiliale și publice.

Scopul este de a deschide calea către următoarea generație de ”EPC”-uri pentru o mai bună eficiență în sprijinirea obiectivelor de scădere a nivelului de emisii de carbon ale Europei și pentru îmbunătățirea condițiilor pentru utilizatorii clădirilor. În acest scop, activitățile proiectului vor fi grupate în jurul a patru piloni principali (1) evaluarea nevoilor, potențialului și fezabilității fuziunii ”EPC” cu ”Building Renovation Passport”; (2) adaptarea și implementarea conceptului iBRoad la nivel de ”EPC”; (3) testarea și evaluarea aplicabilității iBRoad2EPC în șase țări (Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugalia, România și Spania), asigurând totodată instruirea auditorilor energetici pentru clădiri și (4) facilitarea adoptării și exploatării modelului iBRoad2EPC în toată Europa.

iBRoad2EPC se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 101033781). INCDURBAN-INCERC este partenerul CB12 în cadrul consorțiului format din 12 organizații din 9 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia, România și Spania).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://ibroad2epc.eu/

 

The nZEB Roadshow

Activitățile din proiectul nZEB Roadshow (Caravana nZEB) se desfășoară în vederea promovării pe plan local și regional a bunelor practici în materie de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) și pentru stimularea cererii de personal calificat, într-un mod inedit:

În fiecare țară au fost construite unități mobile, sub forma unor ”centre de demonstrare” a tehnologiilor necesare pentru realizarea clădirilor nZEB. Acestea sunt transportate în diferite orașe din fiecare țară participantă la proiect. Astfel, în cadrul fiecărei destinații, sunt organizate evenimente pe parcursul a 3-7 zile (Săptămâna nZEB), cu agende care includ activități diverse, cum ar fi: conferințe, ateliere de lucru, sesiuni de instruire și prezentare a principiilor nZEB, activități de demonstrare a tehnologiilor disponibile pentru atingerea cerințelor de eficiență energetică și a modului în care acestea pot fi combinate pentru atingerea unei eficiențe energetice ridicate a clădirilor, în vederea obținerii totodată a unui mediu de viață sănătos și confortabil pentru ocupanții acestora.

Proiectul nZEB Roadshow se derulează între 1 iunie 2020 – 31 mai 2023 în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 892378). INCD URBAN-INCERC participă la proiect în calitate de terță parte – membru al Asociației Cluster Pro-nZEB în cadrul consorțiului format din 6 organizații din 5 țări (Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://www.nzebroadshow.eu/

 

SMAFIN: Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan Buildings

Proiectul SMAFIN continuă experiența fructuoase a Forumurilor de Investiții în Energie Sustenabilă și ține seama de direcția noii strategii a Valului de Renovare ce are în vedere creșterea nivelului de eficiență energetică a clădirilor la nivelul Uniunii Europene, urmărind conectarea finanțării inteligente cu proiectele de eficiență energetică la nivelul Balcanilor și dezvoltarea unei metodologii complete în jurul conceptului de ”masă rotundă” ca metodă de incubare a noi scheme de finanțare pentru proiectele de renovare.

În prezent, partenerii din proiectul SMAFIN organizează mese rotunde la nivel național în cele 4 țări participante la proiect – Bulgaria, Croația, Grecia, România –  reunind în cadrul acestora factorii de decizie de la nivelul Uniunii Europene, autoritățile naționale și locale, mediul financiar și reprezentanți ai sectorului construcțiilor, fie că vorbim de companii sau de mediul academic și de cercetare, furnizând astfel terenul pentru o mai bună cooperare la nivel local și regional în vederea creșterii nivelului de investiții în proiecte de renovare energetică a clădirilor.

De asemenea, în cadrul proiectului SMAFIN a fost elaborată o platformă on-line, menită să vină în sprijinul activităților desfășurate în cadrul meselor rotunde prin crearea unui cadru virtual pentru un schimb activ de cunoștințe între părțile interesate.

SMAFIN se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 955857). INCD URBAN-INCERC participă la proiect în calitate de terță parte – membru al Asociației Cluster Pro-nZEB în cadrul consorțiului format din 6 organizații din 4 țări (Bulgaria, Croația, Grecia și România).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://www.smafin.eu/

 

nZEB Ready: Enhancing Market Readiness for nZEB Implementation

Proiectul nZEB Ready, aflat sub coordonarea INCD URBAN-INCERC, reunește organizații din România, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Germania și Croația în vederea creșterii nivelului la care piețele locale aferente domeniilor construcțiilor, eficienței energetice și energiei din surse regenerabile sunt pregătite pentru implementarea conceptului clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB) la nivel european, în țările partenere (mai puțin Germania, participarea ICLEI Europe având rol de sprijinire a activităților care au loc în restul țărilor consorțiului de proiect).

nZEB Ready dorește să furnizeze răspunsuri la trei întrebări esențiale: ”De ce nZEB?”; ”Cine poate furniza nZEB?”; ”Cum se ajunge la nivel nZEB?”.

Astfel, proiectul propune:

– creșterea conștientizării noului cadru legal și importanței implementării adecvate a conceptului nZEB;

– furnizarea de programe de formare (training) pentru specialiști în nZEB;

– facilitarea dezvoltării de noi scheme de finanțare pentru clădiri la nivel nZEB;

– conectarea și corelarea inițiativelor și cunoștințelor existente în materie de nZEB la nivel european – crearea de ”punți de cunoaștere”.

Pentru aceasta, nZEB Ready are în vedere dezvoltarea unei platforme cu și pentru specialiști în nZEB.

Proiectul nZEB Ready se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 101033733). INCD URBAN-INCERC participă în calitate de coordonator de proiect (Beneficiar nr. 1)în cadrul consorțiului format din 8 organizații din 6 țări (Bulgaria, Croația, Germania, Polonia, Portugalia și România).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://nzebready.eu/

 

EDAPHIC-BLOOM DANUBE: Ecological resizing through urban and rural actions & dialogues for GHG mitigation in the Lower Danube Floodplains & Danube Delta

Proiectul EDAPHIC-BLOOM DANUBE se concentrează pe două domenii care sunt esențiale pentru atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră: solurile organice și mediul construit. Atât în Uniunea Europeană, cât și în întreaga lume, drenarea solurilor organice contribuie substanțial la emisiile antropice de gaze cu efect de seră. Pe termen lung, este necesară oprirea completă a drenării zonelor mlăștinoase pentru a obține emisii nete zero până în 2050. În același timp, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 la nivelul uniunii europene . Modernizarea aprofundată a clădirilor poate reduce cu peste 60% necesarul de energie la nivelul clădirilor, reducând astfel emisiile de gaze cu efect de seră.

Astfel, proiectul propune o serie de activități menite să sprijine părțile interesate (e.g., autorități publice, comunități locale, experți) în sensul unei mai bune înțelegeri a celor două probleme principale identificate și a modului prin care acestea pot fi abordate, atât prin organizarea de ateliere de lucru și sesiuni de formare profesională, cât și prin elaborarea unor instrumente menite să faciliteze un răspuns regional consolidat în fața provocărilor reprezentate de schimbările climatice.

Proiectul se derulează în cadrul programului EUKI (The European Climate Initiative), fiind finanțat de Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action din Germania (BMWK) prin Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (contract de grant nr. 81263672). INCDURBAN-INCERC este partenerul 7 în cadrul consorțiului format din 8 organizații din 2 țări (Germania și România).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://www.euki.de/en/euki-projects/edaphic-bloom/

 

PED-EU-NET: Positive Energy Districts European Network, Acțiunea COST CA19126

Transformarea sectorului construcțiilor este una dintre principalele provocări cu care se confruntă Europa, iar implementarea pe scară largă a conceptului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) este văzută ca unul dintre mijloacele esențiale pentru reducerea nivelului emisiilor generate din exploatarea clădirilor. Cu toate acestea, pentru ca Europa să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, este nevoie de angajamente dincolo de fiecare clădire în parte, fiind necesară o abordarea problemei eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile de la nivelul clădirii la nivel de district și, de ce nu, la nivel de oraș.

Pentru ca o astfel de abordare să fie posibilă, sunt necesare eforturi comune și o colaborare strânsă între diferiții actori implicați la nivel local și internațional – astfel, acest proiect urmărește stimularea implementării PED (Positive Energy Districts) prin armonizarea, partajarea și diseminarea cunoștințelor și a progreselor în domeniul PED între diferitele părți interesate, domenii și sectoare la nivel național și european. Acesta va stabili un ecosistem de inovare PED pentru a facilita schimbul deschis de cunoștințe, schimbul de idei, punerea în comun a resurselor, experimentarea de noi metode și co-crearea de soluții noi în Europa, prin intermediul unor grupuri de lucru, programe de formare profesională (inclusiv concursuri de proiectare prin învățare) și misiuni științifice pe termen scurt (STSM).

Mai multe detalii pot fi aflate prin accesarea următorului link: https://pedeu.net/action/

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII
DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD

 

 

 

AR – armătură de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate Determinarea dimensiunilor barelor de armatură

SR 438-1:2012

 

SR 438-2:2012

SR EN ISO 6892-1:2016

Încercarea la tracțiune pentru materiale metalice. Metoda de încercare la temperatura ambiantă.

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 15630-2:2011

SR EN ISO 15630-3:2011

SR EN ISO 6892-1:2016

Bare, sârme laminate și sârme pentru armarea betonului. Încercarea la îndoire. Metoda de încercare

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 7438:2016

BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Determinarea conținutului de ioni agresivi(cloruri) din betonul întărit SR EN 14629:2007
Încercări pe betonul întărit. Determinare – Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

SR EN 12390-8:2009;

 

NE 012/2:2010 – Anexa X

Eșantionare pe beton proaspăt, confecționare și păstrare epruvete pentru încercări de rezistență pe beton întărit

SR EN 12350-1:2009

 

SR EN 12390-2:2009

Încercare pe betonul întărit. Densitatea betonului întărit SR EN 12390-7:2009
Încercări pe beton proaspăt. Determinarea densității SR EN 12350-6:2009
Încercări pe betonul proaspăt. Încercarea  de tasare SR EN 12350-2:2009
BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la compresiune a epruvetelor

SR EN 12390-3:2009

 

SR EN 12390-3:2009/ AC:2011

Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-6:2010
Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere a epruvetelor SR EN 12390-5:2009
Extragerea și încercarea carotelor pentru determinarea caracteristicilor betonului

SR EN 12504-1:2009

 

SR EN 12390-3:2009

GE 040-2001;

NP 137:2014

SR EN 13791:2007,

SR EN 13791:2007/ C91:2007

D – drumuri Conținut de bitum – Mixturi asfaltice

SR EN 12697-1:2012

 

SR EN 12697-3:2013

SR EN 12697-4:2015

SR EN 12697-14:2002

SR EN 12697-28:2002

Determinarea granulozității. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald.

SR EN 12697-2:2016

 

SR EN 933-1:2012

Determinarea grosimilor îmbrăcăminţii asfaltice SR EN 12697-36:2004
Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-6:2012

 

SR EN 12697-29:2003

D – drumuri Determinarea stabilității, fluajului și valorile coeficientului Marshall- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-34:2012

 

SR EN 12697-35:2016

SR EN 12697-30:2012

SR EN 12697-6:2012

SR EN 12697-29:2003

Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare și nerectangulare- Mixturi asfaltice SR EN 12697-29:2003
Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor modificat STAS 1913/13-83
Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR)

IM 003-96

 

SR EN 13286-47:2012

EIC – echipamente înglobate în construcții

Determinarea capacității de rezistență și a deformațiilor elementelor de prindere și de fixare.

 

– Încercări de smulgere de suprafață

– Încercări de smulgere din profunzime

ST 042:2002

 

ST 043:2001

EP – Elemente de pavaj Încercare pe pavele și borduri din beton. Determinarea absorbției totale de apă

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe pavele și borduri din beton. Măsurarea rezistenței la uzură

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe borduri din beton. Măsurarea  rezistenței la încovoiere.

SR EN 1340:2004;

 

SR EN 1340:2004/ AC:2006

F – Finisaje Determinarea fineții de dispersie – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1524:2013
Încercarea la îndoire (pe dorn cilindric) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1519:2011
Determinarea rezistenței la frecare umedă și a aptitudinii de curățare a acoperirilor – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 11998:2007
Determinarea puterii de acoperire –Vopsele și Lacuri SR EN ISO 6504-3:2007

Determinarea luciului la 20 grade,

 

60 grade și 85 grade – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 2813:2015
Expunerea acoperirilor la lumină artificială. Expunere la radiații UV fluorescente și la apă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 16474-3:2014
Determinarea și clasificarea coeficientului de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate) – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7783:2012
Evaluarea degradărilor suprafețelor acoperite (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 4628-2:2016 SR EN ISO 4628-4:2016

 

SR EN ISO 4628-5:2016

Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 1: Metoda cu disc rotativ acoperit cu hârtie abrazivă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-1:2016
Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 2: Metoda cu disc rotativ abraziv de cauciuc – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-2:2016
Determinarea timpului deschis (open-time) – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 
F – Finisaje Determinarea alunecării – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 

Determinarea aderenței prin

 

tracțiune – Adezivi pentru plăci ceramice

SR EN 12004-2:2017 
Determinarea rezistenței la forfecare a asamblărilor – Adezivi polimerici SR EN 1465:2009
Determinarea puterii adezive tangențiale la 60” încărcare – Benzi adezive SR EN 1943:2003
Determinarea densității aparente – Piatră naturală SR EN 1936:2007
Determinarea coeficientului de absorbție a apei prin capilaritate – Piatră naturală SR EN 1925:2001
Determinarea energiei la rupere prin șoc – Piatră naturală SR EN 14158:2004

Determinarea rezistenței la

 

flexiune sub sarcină concentrată – Piatră naturală

SR EN 12372:2007
Determinarea rezistenței la abraziune (metoda B-abraziune Böhme) – Piatră naturală SR EN 14157:2018
Determinarea densității aparente și absorbției de apă – Piatră aglomerată SR EN 14617-1:2013
Determinarea rezistenţei la încovoiere – Piatră aglomerată SR EN 14617-2:2016
Determinarea rezistenţei la șoc termic – Piatră aglomerată SR EN 14617-6:2012
Măsurarea stabilității la temperatură și umiditate ridicate – Benzi adezive SR EN 12024: 2001
Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere – Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-4:2014
Determinarea rezistenței chimice – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-13:2017
Determinarea rezistenţei la pătare Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-14:2016
Determinarea rezistenței la abraziune a suprafeței – Plăci și dale ceramice glazurate SR EN ISO 10545-7:2002
Determinarea rezistenței la șoc termic – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-9:2013
Determinarea dimensiunilor – Plăci și dale ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

 

SR EN ISO 10545-2:2019

Determinarea absorbției de apă – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-3:2018
Determinarea masei pe unitatea de suprafață – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23997:2019
Determinarea stabilității dimensionale și a deformării după expunere la căldură – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23999:2012
Determinarea grosimii totale – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24346:2012
Determinarea rezistentei la jupuire – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24345:2012
Determinarea flexibilității – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24344:2012
Determinarea forței de forfecare – Plăci, dale, gazon sintetic SR EN 432:1998
F – Finisaje Determinarea rezistentei la agenți chimici – Pardoseli de lemn SR EN 13442:2013
Determinarea proprietăților mecanice – Pardoseli de lemn

SR EN 1533:2011

 

SR EN 1534:2011

Determinarea poansonării și poansonării remanente – Îmbrăcăminți stratificate rezistente la șoc pentru pardoseală SR EN ISO 24343-1:2012
Determinarea rezistenței la uzură – Partea 2: Încercarea Frick-Taber – Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală

SR EN 660-2:2001

 

SR EN 660-2/A1:2004

Determinarea rezistenței la abraziune – Partea 1: Aparat de încercare la abraziune tip Taber – Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice. SR EN ISO 5470-1:2002
Determinarea aderenței prin smulgere – Produse și sisteme  pe bază de lianți organici pentru protecția și repararea structurilor din beton

SR EN 1542:2002

 

SR EN 13687-3:2002

Determinarea rezistențelor mecanice – Mortare de rosturi pentru plăci SR EN 12808-3:2009
Determinarea rezistenței la uzură – Materiale pentru șape

SR EN 13892-4:2003

 

SR EN 13892-3:2015

Determinarea aderenței – materiale pentru șape SR EN 13892-8:2003
Determinarea rezistențelor mecanice – Materiale pentru șape SR EN 13892-2:2003
F – Finisaje Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră – Vopsele și lacuri SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2808:2007
Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2017

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate prin condensare – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012
G – Geosintetice Încercarea la tracțiune prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10319:2015
GTF – geotehnică și teren de fundare Încercarea la tracțiune a îmbinărilor /cusăturilor prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10321:2009
Încercarea de perforare statică (CBR) – Geosintetice SR EN ISO 12236:2007
Determinarea umidității – Teren de fundare STAS 1913/1-82
Determinarea granulozității prin metoda cernerii și metoda sedimentarii – Teren de fundare STAS 1913/5-85
Determinarea limitelor de plasticitate prin metoda cilindrilor de pământ și metoda cu cupă – Teren de fundare STAS 1913/4-86

Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

 

– încercarea Proctor normal

– încercarea Proctor modificat

STAS 1913/13-83

Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru

 

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

– presiune de umflare/tasare  prin umezire

STAS 8942/1-89

Determinarea densității pământurilor cu metoda cu stanță

 

– Teren de fundare

STAS 1913/3-76
GTF – geotehnica si teren de fundare

Determinarea rezistenței pământurilor prin încercarea de forfecare directă

 

– încercare UU  (nedrenată-neconsolidată)

– încercare CU (consolidata-nedrenată)

– încercare CD (consolidata-drenata)

STAS 8942/2-82

Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială

 

– Teren de fundare

STAS 8942/6-76
Determinarea permeabilității în laborator – Teren de fundare STAS 1913/6-76
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea grosimii peliculei – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2808:2007
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la tracțiune – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 4624:2016
Încercarea la căderea unei mase – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – hidroizolații peliculogene

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea rezistenței la variații de temperatură – hidroizolații peliculogene SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2431:2012
Încercarea de aderență – Chituri de etanșare pentru elemente de vitraje izolante SR EN 1279-4:2018
Determinarea etanșeității la apă – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1928:2003
Determinarea variațiilor de masă și volum – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10563:2017
Determinarea proprietăților de tracțiune (alungirea la rupere) – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8339:2006
Determinarea proprietăților de tracțiune la menținerea deformării – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8340:2006
Determinarea proprietăților de deformare ale chiturilor sub tracțiune menținută după imersie – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10590:2006
Determinarea proprietăților de adeziune/coeziunea chiturilor după imersie în apă – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10591:2006
Absorbția de apă – Produse termoizolante

SR EN 1609:2013

 

SR EN 12087:2013

Determinarea comportării la încovoiere – Produse termoizolante SR EN 12089:2013
Determinarea aderenței prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant – Produse termoizolante

SR EN 13494:2003

 

SR EN 13499:2004

Determinarea rezistenței la penetrare – Produse termoizolante SR EN 13498:2004
Determinarea rezistenței la impact – Produse termoizolante SR EN 13497:2004
Determinarea deformației în condiții specificate pt. sarcină la compresiune şi temperatură – Produse termoizolante SR EN 1605:2013
Determinarea rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețe – Produse termoizolante SR EN 1607:2013
Determinarea rezistentei la impact-Foi flexibile hidroizolante SR EN 12691:2006
Determinarea proprietăților de întindere/ la tracțiune – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12311-1:2002

 

SR EN 12311-2:2013

Determinarea rezistenței la jupuire a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12316-2:2013
Determinarea rezistenței la forfecare a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12317-2:2011
Determinarea lungimii, lățimii, liniarității și perpendicularității – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1848-2:2003

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice

 

 

Determinarea grosimii și masei specifice – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1849-1:2003

 

SR EN 1849-2:2010

Determinarea stabilității dimensionale – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1107-1:2002

 

SR EN 1107-2:2001

Determinarea defectelor de aspect – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1850-2:2003
Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apa – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1931:2003
Determinarea absorbției de apă, impermeabilității la apă și verificarea caracteristicilor geometrice pentru foi bitumate ondulate SR EN 534+A1:2010
Determinarea aderenței granulelor – Foi hidroizolante bituminoase

SR EN 12039:2016

 

SR EN 12039:2016/

AC:2017

Determinarea proprietăților fizice (masa totală a bitumului, masa suportului şi masa materialului mineral, comportarea la apă) ale materialelor hidroizolante bitumate SR 137:1995
Determinarea comportării la îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată la acțiunea combinată a radiațiilor UV, temperaturii ridicate și a apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1297 :2006
Determinarea proprietăților fizice (contracție, curgere în rosturi verticale, densitate aparentă) – Chituri de etanșare pentru construcții STAS 8622-88
Determinarea stabilității la căldură și a flexibilității la 0 grade Celsius – Masticuri bituminoase STAS 9199-73
Determinarea flexibilității la temperaturi scăzute – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1109 :2013
Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 495-5:2013
Determinarea rezistenței la bășicare – Șindrile bituminoase SR EN 544:2011
Determinarea rezistenței la fluaj la temperatură ridicată – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1110:2011
Determinarea rezistenței la pătrunderea apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 13111:2010
Determinarea rezistenței la sarcină statică – Foi flexibile hidroizolante SR EN 12730:2015
Determinarea rezistenței la sfâșiere – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12310-2:2001

 

SR 137:1995

Determinarea penetrației pe bitum pentru hidroizolații SR EN 1426:2015
Determinarea punctului de înmuiere. Metoda inel și bilă – Bitum pentru hidroizolații SR EN 1427:2015
Determinarea aderenței pentru foi flexibile pentru hidroizolații SR EN 13596:2006
Determinarea stabilității formei la schimbări ciclice de temperatură – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1108:2001
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea  lungimii și lățimii – Produse termoizolante SR EN 822:2013
Determinarea grosimii – Produse termoizolante SR EN 823:2013
Determinarea perpendicularității – Produse termoizolante SR EN 824:2013
Determinarea planității – Produse termoizolante SR EN 825:2013
Determinarea densității aparente – Produse termoizolante

SR EN 1602:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea stabilității dimensionale în condiții specificate de temperatură și umiditate – Produse termoizolante

SR EN 1604:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apă – Produse termoizolante

SR EN 12086:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea comportării la compresiune – Produse termoizolante

SR EN 826:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea punctului de rouă – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Determinarea indicelui de pătrundere a umidității – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Încercarea la condens a vitrajelor izolante SR EN 1279-6:2018
Determinarea rezistenței la lovire a conductelor preizolate SR EN 253+A2 :2016
Determinarea  conținutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată – Materiale de construcție SR EN ISO 12570:2001-A1:2013/A2:2018
Determinarea rezistenței la efectul îngheț-dezgheț – Produse termoizolante SR EN 12091 :2013

Determinarea rezistenței termice

 

cu metoda plăcii calde gardate;

determinarea transmitanței termice

prin calcul – Produse termoizolante

SR EN 12667:2002

 

SR EN 12939:2002

SR EN 12085:2013

SR EN 1602:2013

SR EN 12664:2002

SR EN ISO 10077-1:2018

SR EN ISO 10077-2:2018

Determinarea  prin calcul

 

a rezistenței termice

pentru elemente de zidărie

SR EN ISO 6946:2017

 

SR EN 1745:2012

Determinarea valorilor termice declarate și de proiectare – Materiale şi produse pentru construcţii

SR EN ISO 10456:2008/

 

AC:2010

SR EN 1745:2012

Determinarea transmitanței termice U pentru elemente de vitraje izolante – metodă de calcul

SR EN 673:2011

 

SR EN 1279-5:2018

Determinarea caracteristicilor luminoase și solare ale vitrajelor

SR EN 410:2011

 

SR EN ISO 6946:2017

Determinarea comportării sub încercare punctuală – Produse termoizolante SR EN 12430:2013
Determinarea coeficientului de absorbție acustică în câmp difuz – Materiale de construcții

SR EN ISO 354:2004

 

SR EN ISO 11654:2002

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot aerian – Elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-2:2011

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-1:2013

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot aerian – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-1:2014 /A1:2018

 

SR EN ISO 717-1:2013

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-3:2011

SR EN ISO 10140-3:2011 /A1:2015

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-2:2018

 

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea prin calcul a izolării acustice la zgomot aerian a ferestrelor SR EN 14351-1+A2:2016
Stabilirea valorilor izolării acustice la zgomot aerian a sticlei pentru construcții SR EN 12758:2011
Determinarea nivelului de zgomot in situ

STAS 6161/3-82

 

SR ISO 1996-2:2008 + C91:2009

IGN – Instalații de gaze combustibile naturale Încercarea de etanșeitate și rezistență la presiune a robinetelor pentru gaze SR EN 331:2016
II – Instalații de încălzire Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire

SR EN 442-2:2015;

 

SR EN 14037-2:2017

Verificarea rezistenței/etanșeității la presiune a corpurilor de încălzire

SR EN 442-1:2015

 

SR EN 14037-1:2016

Determinarea temperaturii medii a suprafeței panourilor radiante de plafon

SR EN 14037-2:2017

 

SR EN 14037-3:2016

Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire SR EN 442-2:2015;
Încercări pentru determinarea performanțelor schimbătoarelor de căldură

SR EN 1148:2003

 

SR EN 1148:2003/ A1:2006

SR EN 305:2011

SR EN 306:2000

Determinarea caracteristicilor robinetelor termostatice de radiator

SR EN 215:2004

 

SR EN 215:2004/A1:2006

II – Instalații de încălzire Verificarea rezistenței și/sau etanșeității la presiune cu apă a unor echipamente pentru instalațiile de încălzire SR EN 1489:2018
IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor industriale

SR EN 12266-1:2012

 

SR EN 12266-2:2012

Încercarea etanșeității robinetelor industriale SR EN 12266-1:2012
Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de etanșeitate a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea de etanșeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea rezistenței la oboseală a robinetelor

SR EN 331:2016

 

SR EN 1074-2:2001 + A1:2004

SR EN 1074-3:2001

SR EN 13828:2004

SR EN ISO 16135:2006

SR EN ISO 21787:2006

SR EN 28659:2003

IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la curgere a aparatelor de robinetărie utilizând apa ca fluid de încercare SR EN 1267:2012

Etanșeitatea robinetelor de amestec cu termostat

 

 

SR EN 1111:2018
Etanșeitatea robinetelor de amestec mecanice SR EN 817:2008
Încercarea de etanșeitate, de rezistență la presiune hidraulică şi de funcționare a hidranților

SR EN 14339:2006

 

SR EN 14384:2006

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de rezistență la presiune statică și a etanșeității filtrelor mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței la presiune a elementelor și componentelor filtrante SR EN 13443-1 +A1:2008
Determinarea căderii de presiune pentru filtre mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței și etanșeității la presiune a țevilor și fitingurilor metalice

STAS 530/1-87

 

SR EN 1254-1:2001

SR EN 1254-2:2001

SR EN 1254-3:2001

STAS 7656-90

STAS 8804/1:1992

SR EN 10380:2013

SR EN 10241:2002

SR EN 545:2011

Încercarea etanșeității racordurilor cu compresie pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-2:2001
IS – Instalații sanitare Încercarea etanșeității racordurilor cu lipire tare sau moale prin capilaritate, pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-1:2001
Determinarea rezistenței la presiune interioară a țevilor din materiale plastice

SR EN ISO 1167-1:2006

 

SR EN ISO 1167-2:2006

Încercarea de etanșeitate la presiune interioară a îmbinărilor cu solicitare axială între țevi de presiune de diametru mic și fitinguri

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN 12201-5:2012

SR EN 1167-1:2006

Încercarea de etanșeitate sub presiune interioară a îmbinărilor mecanice între fitinguri şi țevi de poliolefină, supuse curbării

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN ISO 3503:2015

Determinarea caracteristicilor furtunurilor din cauciuc şi mase plastice şi a asamblărilor lor

SR EN ISO 1402:2010

 

SR EN ISO 7751:2017

 

Determinarea caracteristicilor obiectelor sanitare

SR 6686:2002

 

SR EN 1253-2:2015

SR EN 274-1:2002

SR EN 274-2:2002

Verificarea rezistenței şi etanșeității rezervoarelor SR EN ISO 13280 :2002/C91:2017
Încercarea etanșeității la aer a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1054:1998
Încercarea etanșeității la apă a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1053:1998
Verificări constructive şi dimensionale pentru dispozitive și echipamente sanitare SR EN 124:2015
IVC – Instalații de ventilații şi climatizare Verificarea rezistenței şi etanșeității canalelor de ventilație

SR EN 12237:2004

 

SR EN 1507:2006

Încercări aerodinamice pentru guri de aer SR EN 12238:2002
Determinarea permeabilității la aer a unei clădiri SR EN ISO 9972:2015
MBM – Materiale pentru betoane si mortare Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității – analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-1:2012

 

 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale agregatelor. Determinarea rezistentei la sfărâmare –Los Angeles SR EN 1097-2:2010
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de forma SR EN 933-4:2008
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare

SR EN 933-3:2012

 

 

Aditivi pentru beton, mortar si pasta – Determinarea timpului de priza SR EN 480-2:2007
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea densității suspensiei de bentonit STAS 9305-81
Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea pH-ului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea conținutului de nisip al suspensiei de bentonita

STAS 9305-81

 

 

Determinarea grosimii turtei suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea filtratului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră, Vopsele și acoperiri metalice SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2007, 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri, acoperiri metalice nemagnetice

SR EN ISO 2808:2007

 

SR EN ISO 2178:2016

Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012
Determinarea masei pe unitatea de suprafață a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică

SR EN ISO 1460:2002

 

SR EN 10346:2015

MTZ – Mortare pentru tencuieli şi zidării Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Determinare rezistenţă la aderenţă a mortarelor de tencuială întărite şi plastice pe suporturi – Mortare pentru tencuire și gletuire SR EN 1015-12:2016
Determinarea coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-18:2003
Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Determinarea aderenţei – Produse pe bază de lianţi minerali

SR EN 13892-8:2003,

 

SR EN 1542:2002,

SR EN 1015-12:2001

PF- Produse finite Determinarea masei pe unitate de suprafață – Plasă din fibră de sticlă SR EN 12127:2003
Determinarea rezistenței la tracțiune – Plasă din fibră de sticlă SR EN 13496:2014
Determinarea dimensiunilor –Ţevi din materiale plastice SR EN ISO 3126:2005
Determinarea contracției longitudinale la cald –Țevi din materiale plastice SR EN ISO 2505:2005
Determinarea caracteristicilor de tracțiune – Ţevi din materiale plastice SR EN 6259-1:2015
Determinarea rezistenţei la şoc- Ţevi şi cămine de vizitare din materiale plastice SR EN 744:2003
Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)- Materiale plastice (țevi, cămine de vizitare, plăci) SR EN ISO 306:2014

Determinarea rezistenţei la

 

Încovoiere – lemn lamelat încleiat

SR EN 408:+A1:2012 (poz.13)
Înălțime, Lățime, Grosime, Rectangularitate – Foi de uși SR EN 951 :2003
Planeitate generală, Planeitate locală – Foi de uşi SR EN 952 :2002
Determinarea rezistenţei la sarcină verticală-Uşi batante sau pivotante SR EN 947 :2002
Determinarea rezistenţei la încovoiere statică- Uşi batante sau pivotante SR EN 948:2002
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur- Uşi batante sau pivotante SR EN 950 :2002
PF- Produse finite Determinarea rezistenţei la şocuri cu corpuri moi şi grele – Uşi batante sau pivotante SR EN 949:2002
Determinarea rezistenţei la umiditate prin încercări ciclice-Plăci pe bază de lemn SR EN 321:2003
Determinarea umflării în grosime după imersie în apă – Plăci pe bază de lemn SR EN 317:1996
Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere şi a rezistenţei la încovoiere – Plăci pe bază de lemn SR EN 310:1996
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Accesorii din materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Încercarea la smulgere din suport – Dibluri din materiale plastice ETAG 004 :2013
Ferestre și uși. Permeabilitate la aer. SR EN 1026:2016
Ferestre și uși. Etanșeitate la apă. SR EN 1027:2016
Ferestre și uși. Rezistența la încărcare din vânt. SR EN 12211:2016
Determinarea dimensiunilor – Elemente de tâmplărie şi faţade cortină

SR EN 1026:2016

 

SR EN 1027:2016

SR EN 12211:2016

ST 035-2000

Încercări specifice pe uși și ferestre. Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

SR EN 949:2002

 

SR EN 950:2002

Determinarea proprietăţilor de încovoiere-Materiale plastice SR EN ISO 178:2011
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Determinarea rezistenței la şoc – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 477:2018
Determinarea dimensiunilor individuale – Ţiglă de argilă arsă SR EN 1024:2012
Determinarea masei și a rezistenței la îngheț dezgheț – Țigle și accesorii de beton SR EN 491:2012
Prefabricate Încercări de rezistenta la șocuri pe elemente verticale de construcție – Pereți prefabricați de compartimentare SR ISO 7892:1998
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Determinarea rezistenţei  asamblărilor sudate – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 514:2018
Determinarea reversiei la cald – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 479:2018
Determinarea dimensiunilor pereţilor şi a masei profilelor principale – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 12608-1:2016
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Caracterizarea aspectului dupǎ expunere la 150ºC – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 478:2018
Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare prin metoda imersiei – profile şi plăci din PVC, PC SR EN ISO 1183-1:2013
Determinarea absorbţiei de apă – Materiale plastice (inclusiv pentru covor şi dale PVC) SR EN ISO 62:2008
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur – Plăci din PVC SR EN 950:2002
Determinarea rezistenţei la sfâșiere – Materiale plastice

STAS 6127-87;

 

SR EN 12310-2:2001;

SR EN ISO 6383-1:2016

VNCEC – verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcțiilor Determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată

SR EN 12504-2:2013

 

SR EN 12504-4:2004

NP 137-2014

Detectarea pozitiei armăturilor în betonul armat GE 040-2001
Urmărirea comportării dinamice a structurilor P100-1:2013, Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system
Determinarea nivelului de vibrații în amplasament/structura de construcții

Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system

 

P130/1999,

C125/4-2013

SR 12025-2/1994

ZP-zidărie și pereți Elemente pentru zidărie Determinarea dimensiunilor elementelor pentru zidărie SR EN 772-16:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea densității aparente  si absolute in stare uscata a elementelor pentru zidărie SR EN 772-13:2001
Elemente pentru zidărie Densitatea absorbției de apa datorita acțiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza inițiala de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argila SR EN 772-11:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistentei la compresiune a elementelor pentru zidărie SR EN 772-1+A1: 2016
Elemente pentru zidărie. Determinarea rezistenței la compresiune a zidăriei SR EN 1052-1:2001
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistenței initiale la forfecare.

SR EN 1052-3:2003

 

SR EN 1052-3:2003/A1:2007

Elemente pentru zidarie Determinarea rezistenţei la încovoiere a zidăriei SR EN 1052-2:2016
PCI – Protecția contra incendiilor Determinarea rezistenţei la foc pentru uşi, obloane şi ferestre

SR EN 1634-1+A1:2018

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii neportante -pereţi

SR EN 1364-1:2015

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții neportante – plafoane

SR EN 1364-2:2018

 

SR EN 1363-1:2012

 

Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcții la scară redusă

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

 

Determinarea rezistenței la foc a instalațiilor de serviciu

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

SR EN 1366-2:2015

SR EN 1366-3:2009

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții portante – planșee şi acoperișuri

SR EN 1365-2:2015

 

SR EN 1363-1:2012

PCI – Protecția contra incendiilor

Încercări de reacție la foc

 

ale produselor.

Încercarea de incombustibilitate

 

SR EN ISO 1182:2010

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor.

 

Determinarea căldurii de ardere superioare

(valoare calorifică)

 

SR EN ISO 1716:2018

 

SR EN 13238:2010

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor pentru construcţii . Încercare cu un singur obiect arzând

(SBI)

SR EN 13823+A1:2014

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacție la foc

 

aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: încercarea cu sursă cu o singură flacără.

SR EN ISO 11925-2:2011

 

SR EN 13238:2010

IDM – Încercări distructive metal Încercarea la tracțiune – Materiale metalice SR EN ISO 6892-1:2016
Prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice –  Oţel şi produse din oţel. SR EN ISO 377:2017
Încercarea la îndoire – – Materiale metalice SR EN ISO 7438:2016

 

DATE CONTACT

Director Sucursala  1  Bucureşti

CS III dr.ing. Irina POPA

Sos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucuresti

Tel: 021.255.12.13

E-mail: urban-incerc@incd.ro