SUCURSALA URBANPROIECT – BUCUREȘTI

Sucursala a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, înființat prin Hotărârea nr. 1398 din 18 noiembrie 2009.

Continuatorul experienței prestigioase a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București, precum și a Centrului Național de Cercetare – Dezvoltare și Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului – CDCAS

Sucursala URBANPROIECT București oferă o gamă variată de servicii în domeniile urbanism și amenajarea teritoriului prin SECŢIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ GREEN & SMART CITY:

 a) Documentații de urbanism:

 • Plan Urbanistic General (PUG);
 • Plan Urbanistic Zonal (PUZ);
 • Plan Urbanistic de Detaliu (PUD).

b) Documentații de amenajare a teritoriului:

 • Planul de amenajare a teritoriului national (PATN);
 • Planul de amenajare a teritoriului judetean (PATJ);
 • Planul de amenajare a teritoriului zonal intercomunal (PATZIC).

c) Alte studii:

 • studii de fundamentare (metodologii, ghiduri, norme, reglementări în domeniile de specialitate);
 • studii sectoriale de evaluare a zonelor periurbane și a altor componente urbanistice etc.

Sucursala are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire.

Activitățile din cadrul sucursalei URBANPROIECT constau în:

1) Propuneri de strategii si politici de dezvoltare spaţială la nivel național;

2) Elaborare de studii de fundamentare pentru cadrul legislativ specific amenajării teritoriului si urbanismului;

3) Realizare de metodologii şi reglementări în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi habitatului;

4) Furnizarea elementelor de analiză și a propunerilor pentru dezvoltarea regională, județeană și locală, pe bază de expertiză multidisciplinară;

5) Elaborarea de studii axate pe tematici specifice:

  concepţia globală a amenajării teritoriului (intercomunalitate, scheme de amenajare şi dezvoltare regională, scheme directoare, planuri de urbanism, planuri de revitalizare urbană, etc.);

–  dezvoltare urbană alternativă;

–  dezvoltarea reţelei de localităţi;

–  mediu şi dezvoltare durabilă (protejarea patrimoniului natural şi construit);

–  populaţie şi calitatea vieţii (demografie, locuire, cultură, patrimoniu);

6) Cercetări aplicative pentru utilizarea instrumentelor informatice în practica amenajării teritoriului şi urbanismului (bănci de date spaţiale GIS, sisteme de poziţionare geografică GPS etc.)

7) Asistenţă tehnică şi metodologică pentru funcţionarii publici cu atribuţii în activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism din organismele centrale şi locale, precum şi pentru terţi ce elaborează documentaţii în acest domeniu.

Sucursala URBANPROIECT București deține o echipă multidisciplinară valoroasă formată din urbaniști, arhitecți, ingineri, sociologi, geografi, economiști, atestați RUR, care pot oferi întreaga paletă de studii necesare în planificarea teritorială, cerute de normele în vigoare din România.

Expertiza în proiectare a sucursalei este completată de activitatea de cercetare-dezvoltare şi de o vastă experiență de participare în proiecte europene de dezvoltare regională şi cooperare teritorială în cadrul unor programe precum INTERREG, INTERACT, ESPON, SEE, URBACT II sau ORIZONT 2020.

Model inovativ de planificare teritorială a rețelei de localități policentrice și echilibrate în contextul specializărilor inteligente  a orașelor din România ROCITYNET

Scurt istoric
 • 1949 – 1974 – Institutul funcţionează sub diferite denumiri (I.C.S.O.R., I.S.P.R.O.R, I.S.A.R.T) şi se ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea de planuri de sistematizare.
 • 1974 – 1990 – Institutul de Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărire Comunală (I.S.L.G.C.) specializat în proiecte de sistematizare la nivel naţional, regional şi local (prin componenta Centrul de Sistematizare) şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură
 • 1990 – I.S.L.G.C se împarte în trei unităţi independente. Una dintre acestea este Institutul URBANPROIECT, organizat pe structura Centrului de sistematizare şi specializat în elaborarea de planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism.
 • 1996 – Institutul URBANPROIECT devine Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare (HG 1233/1996), sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT); îşi diversifică activitatea cu cercetare şi consultanţă de profil.
 • 2001 – 2008 – este re-atestat ca institut naţional de cercetare dezvoltare.
 • 2009 – se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, URBANPROIECT devine sucursală a acestuia.
SECȚIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ GREEN & SMART CITY

Colectivul de cercetători şi tineri specialişti din cadrul secţiei acoperă un registru larg de specializări necesare dezvoltării teritoriale în România şi a contribuit prin studiile şi lucrările elaborate la dezvoltarea domeniului şi la alinierea politicilor de dezvoltare cu cele existente la nivelul Uniunii Europene. Cum dezvoltarea durabilă presupune menţinerea echilibrului dintre activităţile umane, mediu şi resurse naturale, studiile elaborate urmăresc interdependenţa dimensiunilor sociale, economice şi de mediu atât în amenajarea teritoriului, cât şi în politica de dezvoltare regională.

Principalele domenii de activitate:

> Studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă
> Fundamentarea politicilor de dezvoltare spaţială şi urbană
> Studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor
> Fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice
> Studii sectoriale de evaluare a principalelor componente spaţiale şi urbanistice

 Oferta de servicii

> Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile
> Actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale
> Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială
> Întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborarii documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
> Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului
> Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică
> Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului (de nivel internaţional, naţional, judeţean, zonal)
> Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor de urbanism

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII
DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD

 

 

 

AR – armătură de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate Determinarea dimensiunilor barelor de armatură

SR 438-1:2012

 

SR 438-2:2012

SR EN ISO 6892-1:2016

Încercarea la tracțiune pentru materiale metalice. Metoda de încercare la temperatura ambiantă.

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 15630-2:2011

SR EN ISO 15630-3:2011

SR EN ISO 6892-1:2016

Bare, sârme laminate și sârme pentru armarea betonului. Încercarea la îndoire. Metoda de încercare

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 7438:2016

BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Determinarea conținutului de ioni agresivi(cloruri) din betonul întărit SR EN 14629:2007
Încercări pe betonul întărit. Determinare – Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

SR EN 12390-8:2009;

 

NE 012/2:2010 – Anexa X

Eșantionare pe beton proaspăt, confecționare și păstrare epruvete pentru încercări de rezistență pe beton întărit

SR EN 12350-1:2009

 

SR EN 12390-2:2009

Încercare pe betonul întărit. Densitatea betonului întărit SR EN 12390-7:2009
Încercări pe beton proaspăt. Determinarea densității SR EN 12350-6:2009
Încercări pe betonul proaspăt. Încercarea  de tasare SR EN 12350-2:2009
BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la compresiune a epruvetelor

SR EN 12390-3:2009

 

SR EN 12390-3:2009/ AC:2011

Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-6:2010
Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere a epruvetelor SR EN 12390-5:2009
Extragerea și încercarea carotelor pentru determinarea caracteristicilor betonului

SR EN 12504-1:2009

 

SR EN 12390-3:2009

GE 040-2001;

NP 137:2014

SR EN 13791:2007,

SR EN 13791:2007/ C91:2007

D – drumuri Conținut de bitum – Mixturi asfaltice

SR EN 12697-1:2012

 

SR EN 12697-3:2013

SR EN 12697-4:2015

SR EN 12697-14:2002

SR EN 12697-28:2002

Determinarea granulozității. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald.

SR EN 12697-2:2016

 

SR EN 933-1:2012

Determinarea grosimilor îmbrăcăminţii asfaltice SR EN 12697-36:2004
Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-6:2012

 

SR EN 12697-29:2003

D – drumuri Determinarea stabilității, fluajului și valorile coeficientului Marshall- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-34:2012

 

SR EN 12697-35:2016

SR EN 12697-30:2012

SR EN 12697-6:2012

SR EN 12697-29:2003

Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare și nerectangulare- Mixturi asfaltice SR EN 12697-29:2003
Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor modificat STAS 1913/13-83
Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR)

IM 003-96

 

SR EN 13286-47:2012

EIC – echipamente înglobate în construcții

Determinarea capacității de rezistență și a deformațiilor elementelor de prindere și de fixare.

 

– Încercări de smulgere de suprafață

– Încercări de smulgere din profunzime

ST 042:2002

 

ST 043:2001

EP – Elemente de pavaj Încercare pe pavele și borduri din beton. Determinarea absorbției totale de apă

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe pavele și borduri din beton. Măsurarea rezistenței la uzură

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe borduri din beton. Măsurarea  rezistenței la încovoiere.

SR EN 1340:2004;

 

SR EN 1340:2004/ AC:2006

F – Finisaje Determinarea fineții de dispersie – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1524:2013
Încercarea la îndoire (pe dorn cilindric) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1519:2011
Determinarea rezistenței la frecare umedă și a aptitudinii de curățare a acoperirilor – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 11998:2007
Determinarea puterii de acoperire –Vopsele și Lacuri SR EN ISO 6504-3:2007

Determinarea luciului la 20 grade,

 

60 grade și 85 grade – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 2813:2015
Expunerea acoperirilor la lumină artificială. Expunere la radiații UV fluorescente și la apă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 16474-3:2014
Determinarea și clasificarea coeficientului de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate) – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7783:2012
Evaluarea degradărilor suprafețelor acoperite (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 4628-2:2016 SR EN ISO 4628-4:2016

 

SR EN ISO 4628-5:2016

Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 1: Metoda cu disc rotativ acoperit cu hârtie abrazivă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-1:2016
Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 2: Metoda cu disc rotativ abraziv de cauciuc – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-2:2016
Determinarea timpului deschis (open-time) – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 
F – Finisaje Determinarea alunecării – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 

Determinarea aderenței prin

 

tracțiune – Adezivi pentru plăci ceramice

SR EN 12004-2:2017 
Determinarea rezistenței la forfecare a asamblărilor – Adezivi polimerici SR EN 1465:2009
Determinarea puterii adezive tangențiale la 60” încărcare – Benzi adezive SR EN 1943:2003
Determinarea densității aparente – Piatră naturală SR EN 1936:2007
Determinarea coeficientului de absorbție a apei prin capilaritate – Piatră naturală SR EN 1925:2001
Determinarea energiei la rupere prin șoc – Piatră naturală SR EN 14158:2004

Determinarea rezistenței la

 

flexiune sub sarcină concentrată – Piatră naturală

SR EN 12372:2007
Determinarea rezistenței la abraziune (metoda B-abraziune Böhme) – Piatră naturală SR EN 14157:2018
Determinarea densității aparente și absorbției de apă – Piatră aglomerată SR EN 14617-1:2013
Determinarea rezistenţei la încovoiere – Piatră aglomerată SR EN 14617-2:2016
Determinarea rezistenţei la șoc termic – Piatră aglomerată SR EN 14617-6:2012
Măsurarea stabilității la temperatură și umiditate ridicate – Benzi adezive SR EN 12024: 2001
Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere – Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-4:2014
Determinarea rezistenței chimice – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-13:2017
Determinarea rezistenţei la pătare Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-14:2016
Determinarea rezistenței la abraziune a suprafeței – Plăci și dale ceramice glazurate SR EN ISO 10545-7:2002
Determinarea rezistenței la șoc termic – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-9:2013
Determinarea dimensiunilor – Plăci și dale ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

 

SR EN ISO 10545-2:2019

Determinarea absorbției de apă – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-3:2018
Determinarea masei pe unitatea de suprafață – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23997:2019
Determinarea stabilității dimensionale și a deformării după expunere la căldură – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23999:2012
Determinarea grosimii totale – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24346:2012
Determinarea rezistentei la jupuire – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24345:2012
Determinarea flexibilității – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24344:2012
Determinarea forței de forfecare – Plăci, dale, gazon sintetic SR EN 432:1998
F – Finisaje Determinarea rezistentei la agenți chimici – Pardoseli de lemn SR EN 13442:2013
Determinarea proprietăților mecanice – Pardoseli de lemn

SR EN 1533:2011

 

SR EN 1534:2011

Determinarea poansonării și poansonării remanente – Îmbrăcăminți stratificate rezistente la șoc pentru pardoseală SR EN ISO 24343-1:2012
Determinarea rezistenței la uzură – Partea 2: Încercarea Frick-Taber – Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală

SR EN 660-2:2001

 

SR EN 660-2/A1:2004

Determinarea rezistenței la abraziune – Partea 1: Aparat de încercare la abraziune tip Taber – Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice. SR EN ISO 5470-1:2002
Determinarea aderenței prin smulgere – Produse și sisteme  pe bază de lianți organici pentru protecția și repararea structurilor din beton

SR EN 1542:2002

 

SR EN 13687-3:2002

Determinarea rezistențelor mecanice – Mortare de rosturi pentru plăci SR EN 12808-3:2009
Determinarea rezistenței la uzură – Materiale pentru șape

SR EN 13892-4:2003

 

SR EN 13892-3:2015

Determinarea aderenței – materiale pentru șape SR EN 13892-8:2003
Determinarea rezistențelor mecanice – Materiale pentru șape SR EN 13892-2:2003
F – Finisaje Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră – Vopsele și lacuri SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2808:2007
Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2017

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate prin condensare – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012
G – Geosintetice Încercarea la tracțiune prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10319:2015
GTF – geotehnică și teren de fundare Încercarea la tracțiune a îmbinărilor /cusăturilor prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10321:2009
Încercarea de perforare statică (CBR) – Geosintetice SR EN ISO 12236:2007
Determinarea umidității – Teren de fundare STAS 1913/1-82
Determinarea granulozității prin metoda cernerii și metoda sedimentarii – Teren de fundare STAS 1913/5-85
Determinarea limitelor de plasticitate prin metoda cilindrilor de pământ și metoda cu cupă – Teren de fundare STAS 1913/4-86

Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

 

– încercarea Proctor normal

– încercarea Proctor modificat

STAS 1913/13-83

Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru

 

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

– presiune de umflare/tasare  prin umezire

STAS 8942/1-89

Determinarea densității pământurilor cu metoda cu stanță

 

– Teren de fundare

STAS 1913/3-76
GTF – geotehnica si teren de fundare

Determinarea rezistenței pământurilor prin încercarea de forfecare directă

 

– încercare UU  (nedrenată-neconsolidată)

– încercare CU (consolidata-nedrenată)

– încercare CD (consolidata-drenata)

STAS 8942/2-82

Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială

 

– Teren de fundare

STAS 8942/6-76
Determinarea permeabilității în laborator – Teren de fundare STAS 1913/6-76
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea grosimii peliculei – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2808:2007
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la tracțiune – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 4624:2016
Încercarea la căderea unei mase – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – hidroizolații peliculogene

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea rezistenței la variații de temperatură – hidroizolații peliculogene SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2431:2012
Încercarea de aderență – Chituri de etanșare pentru elemente de vitraje izolante SR EN 1279-4:2018
Determinarea etanșeității la apă – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1928:2003
Determinarea variațiilor de masă și volum – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10563:2017
Determinarea proprietăților de tracțiune (alungirea la rupere) – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8339:2006
Determinarea proprietăților de tracțiune la menținerea deformării – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8340:2006
Determinarea proprietăților de deformare ale chiturilor sub tracțiune menținută după imersie – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10590:2006
Determinarea proprietăților de adeziune/coeziunea chiturilor după imersie în apă – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10591:2006
Absorbția de apă – Produse termoizolante

SR EN 1609:2013

 

SR EN 12087:2013

Determinarea comportării la încovoiere – Produse termoizolante SR EN 12089:2013
Determinarea aderenței prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant – Produse termoizolante

SR EN 13494:2003

 

SR EN 13499:2004

Determinarea rezistenței la penetrare – Produse termoizolante SR EN 13498:2004
Determinarea rezistenței la impact – Produse termoizolante SR EN 13497:2004
Determinarea deformației în condiții specificate pt. sarcină la compresiune şi temperatură – Produse termoizolante SR EN 1605:2013
Determinarea rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețe – Produse termoizolante SR EN 1607:2013
Determinarea rezistentei la impact-Foi flexibile hidroizolante SR EN 12691:2006
Determinarea proprietăților de întindere/ la tracțiune – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12311-1:2002

 

SR EN 12311-2:2013

Determinarea rezistenței la jupuire a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12316-2:2013
Determinarea rezistenței la forfecare a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12317-2:2011
Determinarea lungimii, lățimii, liniarității și perpendicularității – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1848-2:2003

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice

 

 

Determinarea grosimii și masei specifice – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1849-1:2003

 

SR EN 1849-2:2010

Determinarea stabilității dimensionale – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1107-1:2002

 

SR EN 1107-2:2001

Determinarea defectelor de aspect – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1850-2:2003
Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apa – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1931:2003
Determinarea absorbției de apă, impermeabilității la apă și verificarea caracteristicilor geometrice pentru foi bitumate ondulate SR EN 534+A1:2010
Determinarea aderenței granulelor – Foi hidroizolante bituminoase

SR EN 12039:2016

 

SR EN 12039:2016/

AC:2017

Determinarea proprietăților fizice (masa totală a bitumului, masa suportului şi masa materialului mineral, comportarea la apă) ale materialelor hidroizolante bitumate SR 137:1995
Determinarea comportării la îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată la acțiunea combinată a radiațiilor UV, temperaturii ridicate și a apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1297 :2006
Determinarea proprietăților fizice (contracție, curgere în rosturi verticale, densitate aparentă) – Chituri de etanșare pentru construcții STAS 8622-88
Determinarea stabilității la căldură și a flexibilității la 0 grade Celsius – Masticuri bituminoase STAS 9199-73
Determinarea flexibilității la temperaturi scăzute – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1109 :2013
Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 495-5:2013
Determinarea rezistenței la bășicare – Șindrile bituminoase SR EN 544:2011
Determinarea rezistenței la fluaj la temperatură ridicată – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1110:2011
Determinarea rezistenței la pătrunderea apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 13111:2010
Determinarea rezistenței la sarcină statică – Foi flexibile hidroizolante SR EN 12730:2015
Determinarea rezistenței la sfâșiere – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12310-2:2001

 

SR 137:1995

Determinarea penetrației pe bitum pentru hidroizolații SR EN 1426:2015
Determinarea punctului de înmuiere. Metoda inel și bilă – Bitum pentru hidroizolații SR EN 1427:2015
Determinarea aderenței pentru foi flexibile pentru hidroizolații SR EN 13596:2006
Determinarea stabilității formei la schimbări ciclice de temperatură – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1108:2001
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea  lungimii și lățimii – Produse termoizolante SR EN 822:2013
Determinarea grosimii – Produse termoizolante SR EN 823:2013
Determinarea perpendicularității – Produse termoizolante SR EN 824:2013
Determinarea planității – Produse termoizolante SR EN 825:2013
Determinarea densității aparente – Produse termoizolante

SR EN 1602:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea stabilității dimensionale în condiții specificate de temperatură și umiditate – Produse termoizolante

SR EN 1604:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apă – Produse termoizolante

SR EN 12086:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea comportării la compresiune – Produse termoizolante

SR EN 826:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea punctului de rouă – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Determinarea indicelui de pătrundere a umidității – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Încercarea la condens a vitrajelor izolante SR EN 1279-6:2018
Determinarea rezistenței la lovire a conductelor preizolate SR EN 253+A2 :2016
Determinarea  conținutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată – Materiale de construcție SR EN ISO 12570:2001-A1:2013/A2:2018
Determinarea rezistenței la efectul îngheț-dezgheț – Produse termoizolante SR EN 12091 :2013

Determinarea rezistenței termice

 

cu metoda plăcii calde gardate;

determinarea transmitanței termice

prin calcul – Produse termoizolante

SR EN 12667:2002

 

SR EN 12939:2002

SR EN 12085:2013

SR EN 1602:2013

SR EN 12664:2002

SR EN ISO 10077-1:2018

SR EN ISO 10077-2:2018

Determinarea  prin calcul

 

a rezistenței termice

pentru elemente de zidărie

SR EN ISO 6946:2017

 

SR EN 1745:2012

Determinarea valorilor termice declarate și de proiectare – Materiale şi produse pentru construcţii

SR EN ISO 10456:2008/

 

AC:2010

SR EN 1745:2012

Determinarea transmitanței termice U pentru elemente de vitraje izolante – metodă de calcul

SR EN 673:2011

 

SR EN 1279-5:2018

Determinarea caracteristicilor luminoase și solare ale vitrajelor

SR EN 410:2011

 

SR EN ISO 6946:2017

Determinarea comportării sub încercare punctuală – Produse termoizolante SR EN 12430:2013
Determinarea coeficientului de absorbție acustică în câmp difuz – Materiale de construcții

SR EN ISO 354:2004

 

SR EN ISO 11654:2002

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot aerian – Elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-2:2011

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-1:2013

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot aerian – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-1:2014 /A1:2018

 

SR EN ISO 717-1:2013

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-3:2011

SR EN ISO 10140-3:2011 /A1:2015

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-2:2018

 

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea prin calcul a izolării acustice la zgomot aerian a ferestrelor SR EN 14351-1+A2:2016
Stabilirea valorilor izolării acustice la zgomot aerian a sticlei pentru construcții SR EN 12758:2011
Determinarea nivelului de zgomot in situ

STAS 6161/3-82

 

SR ISO 1996-2:2008 + C91:2009

IGN – Instalații de gaze combustibile naturale Încercarea de etanșeitate și rezistență la presiune a robinetelor pentru gaze SR EN 331:2016
II – Instalații de încălzire Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire

SR EN 442-2:2015;

 

SR EN 14037-2:2017

Verificarea rezistenței/etanșeității la presiune a corpurilor de încălzire

SR EN 442-1:2015

 

SR EN 14037-1:2016

Determinarea temperaturii medii a suprafeței panourilor radiante de plafon

SR EN 14037-2:2017

 

SR EN 14037-3:2016

Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire SR EN 442-2:2015;
Încercări pentru determinarea performanțelor schimbătoarelor de căldură

SR EN 1148:2003

 

SR EN 1148:2003/ A1:2006

SR EN 305:2011

SR EN 306:2000

Determinarea caracteristicilor robinetelor termostatice de radiator

SR EN 215:2004

 

SR EN 215:2004/A1:2006

II – Instalații de încălzire Verificarea rezistenței și/sau etanșeității la presiune cu apă a unor echipamente pentru instalațiile de încălzire SR EN 1489:2018
IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor industriale

SR EN 12266-1:2012

 

SR EN 12266-2:2012

Încercarea etanșeității robinetelor industriale SR EN 12266-1:2012
Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de etanșeitate a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea de etanșeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea rezistenței la oboseală a robinetelor

SR EN 331:2016

 

SR EN 1074-2:2001 + A1:2004

SR EN 1074-3:2001

SR EN 13828:2004

SR EN ISO 16135:2006

SR EN ISO 21787:2006

SR EN 28659:2003

IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la curgere a aparatelor de robinetărie utilizând apa ca fluid de încercare SR EN 1267:2012

Etanșeitatea robinetelor de amestec cu termostat

 

 

SR EN 1111:2018
Etanșeitatea robinetelor de amestec mecanice SR EN 817:2008
Încercarea de etanșeitate, de rezistență la presiune hidraulică şi de funcționare a hidranților

SR EN 14339:2006

 

SR EN 14384:2006

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de rezistență la presiune statică și a etanșeității filtrelor mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței la presiune a elementelor și componentelor filtrante SR EN 13443-1 +A1:2008
Determinarea căderii de presiune pentru filtre mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței și etanșeității la presiune a țevilor și fitingurilor metalice

STAS 530/1-87

 

SR EN 1254-1:2001

SR EN 1254-2:2001

SR EN 1254-3:2001

STAS 7656-90

STAS 8804/1:1992

SR EN 10380:2013

SR EN 10241:2002

SR EN 545:2011

Încercarea etanșeității racordurilor cu compresie pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-2:2001
IS – Instalații sanitare Încercarea etanșeității racordurilor cu lipire tare sau moale prin capilaritate, pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-1:2001
Determinarea rezistenței la presiune interioară a țevilor din materiale plastice

SR EN ISO 1167-1:2006

 

SR EN ISO 1167-2:2006

Încercarea de etanșeitate la presiune interioară a îmbinărilor cu solicitare axială între țevi de presiune de diametru mic și fitinguri

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN 12201-5:2012

SR EN 1167-1:2006

Încercarea de etanșeitate sub presiune interioară a îmbinărilor mecanice între fitinguri şi țevi de poliolefină, supuse curbării

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN ISO 3503:2015

Determinarea caracteristicilor furtunurilor din cauciuc şi mase plastice şi a asamblărilor lor

SR EN ISO 1402:2010

 

SR EN ISO 7751:2017

 

Determinarea caracteristicilor obiectelor sanitare

SR 6686:2002

 

SR EN 1253-2:2015

SR EN 274-1:2002

SR EN 274-2:2002

Verificarea rezistenței şi etanșeității rezervoarelor SR EN ISO 13280 :2002/C91:2017
Încercarea etanșeității la aer a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1054:1998
Încercarea etanșeității la apă a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1053:1998
Verificări constructive şi dimensionale pentru dispozitive și echipamente sanitare SR EN 124:2015
IVC – Instalații de ventilații şi climatizare Verificarea rezistenței şi etanșeității canalelor de ventilație

SR EN 12237:2004

 

SR EN 1507:2006

Încercări aerodinamice pentru guri de aer SR EN 12238:2002
Determinarea permeabilității la aer a unei clădiri SR EN ISO 9972:2015
MBM – Materiale pentru betoane si mortare Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității – analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-1:2012

 

 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale agregatelor. Determinarea rezistentei la sfărâmare –Los Angeles SR EN 1097-2:2010
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de forma SR EN 933-4:2008
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare

SR EN 933-3:2012

 

 

Aditivi pentru beton, mortar si pasta – Determinarea timpului de priza SR EN 480-2:2007
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea densității suspensiei de bentonit STAS 9305-81
Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea pH-ului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea conținutului de nisip al suspensiei de bentonita

STAS 9305-81

 

 

Determinarea grosimii turtei suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea filtratului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră, Vopsele și acoperiri metalice SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2007, 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri, acoperiri metalice nemagnetice

SR EN ISO 2808:2007

 

SR EN ISO 2178:2016

Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012
Determinarea masei pe unitatea de suprafață a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică

SR EN ISO 1460:2002

 

SR EN 10346:2015

MTZ – Mortare pentru tencuieli şi zidării Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Determinare rezistenţă la aderenţă a mortarelor de tencuială întărite şi plastice pe suporturi – Mortare pentru tencuire și gletuire SR EN 1015-12:2016
Determinarea coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-18:2003
Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Determinarea aderenţei – Produse pe bază de lianţi minerali

SR EN 13892-8:2003,

 

SR EN 1542:2002,

SR EN 1015-12:2001

PF- Produse finite Determinarea masei pe unitate de suprafață – Plasă din fibră de sticlă SR EN 12127:2003
Determinarea rezistenței la tracțiune – Plasă din fibră de sticlă SR EN 13496:2014
Determinarea dimensiunilor –Ţevi din materiale plastice SR EN ISO 3126:2005
Determinarea contracției longitudinale la cald –Țevi din materiale plastice SR EN ISO 2505:2005
Determinarea caracteristicilor de tracțiune – Ţevi din materiale plastice SR EN 6259-1:2015
Determinarea rezistenţei la şoc- Ţevi şi cămine de vizitare din materiale plastice SR EN 744:2003
Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)- Materiale plastice (țevi, cămine de vizitare, plăci) SR EN ISO 306:2014

Determinarea rezistenţei la

 

Încovoiere – lemn lamelat încleiat

SR EN 408:+A1:2012 (poz.13)
Înălțime, Lățime, Grosime, Rectangularitate – Foi de uși SR EN 951 :2003
Planeitate generală, Planeitate locală – Foi de uşi SR EN 952 :2002
Determinarea rezistenţei la sarcină verticală-Uşi batante sau pivotante SR EN 947 :2002
Determinarea rezistenţei la încovoiere statică- Uşi batante sau pivotante SR EN 948:2002
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur- Uşi batante sau pivotante SR EN 950 :2002
PF- Produse finite Determinarea rezistenţei la şocuri cu corpuri moi şi grele – Uşi batante sau pivotante SR EN 949:2002
Determinarea rezistenţei la umiditate prin încercări ciclice-Plăci pe bază de lemn SR EN 321:2003
Determinarea umflării în grosime după imersie în apă – Plăci pe bază de lemn SR EN 317:1996
Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere şi a rezistenţei la încovoiere – Plăci pe bază de lemn SR EN 310:1996
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Accesorii din materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Încercarea la smulgere din suport – Dibluri din materiale plastice ETAG 004 :2013
Ferestre și uși. Permeabilitate la aer. SR EN 1026:2016
Ferestre și uși. Etanșeitate la apă. SR EN 1027:2016
Ferestre și uși. Rezistența la încărcare din vânt. SR EN 12211:2016
Determinarea dimensiunilor – Elemente de tâmplărie şi faţade cortină

SR EN 1026:2016

 

SR EN 1027:2016

SR EN 12211:2016

ST 035-2000

Încercări specifice pe uși și ferestre. Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

SR EN 949:2002

 

SR EN 950:2002

Determinarea proprietăţilor de încovoiere-Materiale plastice SR EN ISO 178:2011
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Determinarea rezistenței la şoc – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 477:2018
Determinarea dimensiunilor individuale – Ţiglă de argilă arsă SR EN 1024:2012
Determinarea masei și a rezistenței la îngheț dezgheț – Țigle și accesorii de beton SR EN 491:2012
Prefabricate Încercări de rezistenta la șocuri pe elemente verticale de construcție – Pereți prefabricați de compartimentare SR ISO 7892:1998
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Determinarea rezistenţei  asamblărilor sudate – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 514:2018
Determinarea reversiei la cald – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 479:2018
Determinarea dimensiunilor pereţilor şi a masei profilelor principale – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 12608-1:2016
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Caracterizarea aspectului dupǎ expunere la 150ºC – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 478:2018
Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare prin metoda imersiei – profile şi plăci din PVC, PC SR EN ISO 1183-1:2013
Determinarea absorbţiei de apă – Materiale plastice (inclusiv pentru covor şi dale PVC) SR EN ISO 62:2008
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur – Plăci din PVC SR EN 950:2002
Determinarea rezistenţei la sfâșiere – Materiale plastice

STAS 6127-87;

 

SR EN 12310-2:2001;

SR EN ISO 6383-1:2016

VNCEC – verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcțiilor Determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată

SR EN 12504-2:2013

 

SR EN 12504-4:2004

NP 137-2014

Detectarea pozitiei armăturilor în betonul armat GE 040-2001
Urmărirea comportării dinamice a structurilor P100-1:2013, Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system
Determinarea nivelului de vibrații în amplasament/structura de construcții

Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system

 

P130/1999,

C125/4-2013

SR 12025-2/1994

ZP-zidărie și pereți Elemente pentru zidărie Determinarea dimensiunilor elementelor pentru zidărie SR EN 772-16:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea densității aparente  si absolute in stare uscata a elementelor pentru zidărie SR EN 772-13:2001
Elemente pentru zidărie Densitatea absorbției de apa datorita acțiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza inițiala de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argila SR EN 772-11:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistentei la compresiune a elementelor pentru zidărie SR EN 772-1+A1: 2016
Elemente pentru zidărie. Determinarea rezistenței la compresiune a zidăriei SR EN 1052-1:2001
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistenței initiale la forfecare.

SR EN 1052-3:2003

 

SR EN 1052-3:2003/A1:2007

Elemente pentru zidarie Determinarea rezistenţei la încovoiere a zidăriei SR EN 1052-2:2016
PCI – Protecția contra incendiilor Determinarea rezistenţei la foc pentru uşi, obloane şi ferestre

SR EN 1634-1+A1:2018

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii neportante -pereţi

SR EN 1364-1:2015

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții neportante – plafoane

SR EN 1364-2:2018

 

SR EN 1363-1:2012

 

Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcții la scară redusă

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

 

Determinarea rezistenței la foc a instalațiilor de serviciu

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

SR EN 1366-2:2015

SR EN 1366-3:2009

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții portante – planșee şi acoperișuri

SR EN 1365-2:2015

 

SR EN 1363-1:2012

PCI – Protecția contra incendiilor

Încercări de reacție la foc

 

ale produselor.

Încercarea de incombustibilitate

 

SR EN ISO 1182:2010

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor.

 

Determinarea căldurii de ardere superioare

(valoare calorifică)

 

SR EN ISO 1716:2018

 

SR EN 13238:2010

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor pentru construcţii . Încercare cu un singur obiect arzând

(SBI)

SR EN 13823+A1:2014

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacție la foc

 

aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: încercarea cu sursă cu o singură flacără.

SR EN ISO 11925-2:2011

 

SR EN 13238:2010

IDM – Încercări distructive metal Încercarea la tracțiune – Materiale metalice SR EN ISO 6892-1:2016
Prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice –  Oţel şi produse din oţel. SR EN ISO 377:2017
Încercarea la îndoire – – Materiale metalice SR EN ISO 7438:2016

 

DATE CONTACT

Sos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucuresti

e-Mail: urban-incerc@incd.ro
Telefon:+4 021.627.27.40